Elbirliği Mülkiyeti (İştirak Mülkiyeti)

Elbirliği mülkiyeti, ortak mülkiyetin bir türü olarak Türk Medeni Kanununun 701. Maddesinde düzenlenmiştir. Elbirliği mülkiyeti, Türk Medeni Kanununun 701. Maddesinde şu şekilde tanımlanıyor. “Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.” Elbirliği mülkiyetinde mal sahipliği […]

Gayrimenkul Yatırım Fonu

İlk olarak 1938’de İsviçre ve 1959’da Almanya’da düzenlenen Gayrimenkul Yatırım Fonu, gayrimenkul yatırımlarının yatırım fonu yapısı kullanılarak finanse edilmesine ve bu yatırımlardan elde edilecek gelirlerden de katılma payı sahiplerinin yararlanmasına imkân sağlayan, kısacası taşınmazlara yatırım yapılmak suretiyle ortaklarına gelir sağlayan fondur.                                                                                                                      Gayrimenkul Yatırım Fonu, nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre[…]

Halka Açık Şirketler

Halka Açık Şirketler: Türkiye’de halka açık anonim şirketlerin gelişimi, kanunlaşma süreciyle paralel bir seyir izlemiştir. Evrensel gelişim sürecinde, gelişmeleri ekonomik gereksinim ve koşullar belirlediği halde, Türkiye’de büyük ölçüde kanunlaşmayı takiben halka açık anonim ortaklıklar kurulmuş ve gelişmiştir. Halka açık anonim ortaklık kavramı, SPK 3.e hükmünde tanımlanmıştır. Anılan hükümde “halka açık ortaklık” kavramı esas alınmış ve eski SPK[…]

Kaza Sebebiyle Araçta Oluşan Değer Kaybı Talebi

Meydana gelen bir trafik kazası ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı olabilir. Maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan taraflar, polis çağırmaksızın kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyebilirler. Maddi hasarlı trafik kazası sonucu tarafların tutanağın tutulması bakımından anlaşamaması durumunda kaza maddi hasarlı da olsa polis çağırmak ve tutanak tutulmasını sağlamak gerekmektedir. Aksi takdirde zorunlu sigorta (trafik sigortası) ve ihtiyari[…]

Site Yönetiminde Hukuki Süreç

SİTE YÖNETİMİNDE HUKUKİ SÜREÇ I- GİRİŞ Ülkemizde şehirleşmenin artması üzerine birden çok katlı binaların artmasıyla Apartman ve Sitelerde oturmanın neticesinde toplu yaşaman alanlarında uyulması gereken bir takım kuralların getirilmesi ihtiyacı üzerine kanun koyucu Site Ve Apartmanlarda a uyulması gereken kuralları içeren yasalar yapmıştır. Ülkemizde bu konuyu düzenleyen yasa 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasıdır. Günümüz yaşam alanlarında site[…]

Rekabet Hukuku

REKABET HUKUKU 1. Rekabet Hukuku Hakkında Genel Bilgi “Rekabet”, doktrinde bir tüketici grubuna aynı dönemde, aynı türdeki mal ya da hizmetler satan teşebbüsler arasındaki ilişki olarak tanımlanmaktadır. 14054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 2“Tanımlar” üst başlıklı 3. Maddesine göre: “mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış” olarak tanımlanmıştır. Genel tanım olarak ise[…]

Türk Hukukunda Haksız Rekabet

TÜRK HUKUKUNDA HAKSIZ REKABET Haksız rekabet, 6102 sayılı yeni TTK. ’da 54 ila 63 ’üncü maddeleri arasında ile düzenlenmiştir. Ticaret Kanunu ’nda yer alan haksız rekabet hükümlerine ek olarak Borçlar Kanunu ’nda da tacir olmayanlar arasındaki haksız rekabet halleri de düzenlenmiştir. Haksız rekabet hükümlerinin amacı bütün katılanların menfaatine olacak şekilde dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Bu çerçevede,[…]

İflas Erteleme Süreci

İFLAS ERTELEME SÜRECİ Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle şirketlerin “iflasın ilan edilmesi öncesinde” başvurabilecekleri hukuksal bir yol haline gelen İFLAS ERTELEME kurumu, mali durumları bozulan şirketlerin ve kooperatiflerin sermayelerinin korunması için gerekli tedbirlerden biri olarak Türk Ticaret Kanunu ’nda düzenlenmiştir. Mahkeme, şirketin mali durumunun düzelebilir olmasını mümkün gördüğü takdirde iflas erteleme kararı verebilmektedir. İflas erteleme şirket yönetim[…]

Hatalı Hekim Uygulaması

HATALI HEKİM UYGULAMALARI Ülkemizde konuyla ilgili genel olarak “hekim hatası”, “doktor hatası”, “tıbbî hata”, “tıbbî hizmetlerin kötü uygulanması”, “tıbbî yanlış uygulama” gibi kavramlar kullanılmaktadır. TIBBİ HATA(KUSUR) Tıbbî hatayı; “bir doktorun tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslekte acemilik veya kurallara uymama sonucu tedavi ve bakım standartlarına uymayan davranışları ile hastasına zarar vermesi” olarak tanımlamak mümkündür. Tıbbî hata davalarında, ihmale dayalı dava[…]

Online Alışverişte Tüketici Hakları

Teknolojik gelişmelerin kavranması güç boyutlara ulaşmasıyla birlikte günlük yaşantımıza sağladığı bir çok kolaylığın etkisiyle bilgisayar ve internet kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. TÜİK 2014 yılı verilerine göre ülkemizde bilgisayar ve internet kullanım oranları %53.8, internetten alışveriş yapanların oranı ise % 30.8’ dir. Farklı sektörlerden bir çok firmanın online alışverişe teşvik amacıyla yaptıkları çeşitli indirim ve kampanyalar ile arzu edilen[…]