Faydalı Model

Faydalı model, Sınai Mülkiyet Kanunu içerisinde düzenlenen koruma usullerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir gerçek veya tüzel kişi tarafından icat edilmiş veya geliştirilmiş teknikler marka, patent, coğrafi işaret, tasarım, faydalı model hakları ile koruma altına alınmaktadır. Sınai Mülkiyet Kanununun amacı söz konusu marka, patent, coğrafi işaret, tasarım, faydalı model hakların korunmasını; ekonomik, sosyal ve bilimsel ilerlemeyi sağlamaktır.

Faydalı model; patent verilmesi halinde sağlanan korumanın daha dar şeklidir. Faydalı model belgesinin verilebilmesi için gerekli koşullar Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 142. Maddesinde belirlenmiştir. Buna göre;

  • Yenilik ve
  • Sanayiye uygulanabilen buluşlar için faydalı model belgesi verilebilecektir.

Sanayiye uygulanabilme şartından kasıt söz konusu buluşun sadece kuramsal olmaması ve pratikte de kullanılabilmesidir.

Faydalı model patentin korumasından daha dar anlamda koruma sağlarken patent başvurusundan daha masrafsız ve neticelenme bakımından daha kısa zaman almaktadır. Faydalı model başvurusunda tekniğin bilinen durumunun aşılması ölçütü gerekmemektedir.

Patent ile faydalı model arasındaki farklardan biri koruma süresidir. Sınai mülkiyet kanununda yer alan haklar sahibine belirli sürelerle koruma sağlar. Patent 20 yıllık bir koruma süresi sağlarken faydalı model sahibine 10 yıllık bir koruma sağlamaktadır. Söz konusu bu iki sürenin bitiminden sonra uzatılması imkanı bulunmamaktadır.

Faydalı model belgesi beyana (iddiaya) dayalı olarak verilmektedir. Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması hasebiyle başvuru kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Bir diğer husus da; faydalı model sadece yurtiçinde koruma sağlayacaktır. Yurtdışında koruma sağlanabilmesi için patente ihtiyaç bulunmaktadır. Faydalı model belgesi verilen ürün veya buluş hak sahibinin izni olmadan kullanılamaz ve üzerinde tasarruf edilemez.

Faydalı model ile korunamayacak hususlar da mevcuttur. Buna göre patent hakkının koruma sağlamadığı durumlara ek olarak;

  • Kimyasal ve biyolojik maddelere veya kimyasal ve biyolojik usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
  • Eczacılıkla ilgili maddelere veya eczacılıkla ilgili usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar
  • Biyoteknolojik buluşlar
  • Usuller veya bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar için faydalı model belgesi verilemeyecektir.

Faydalı model belgesinin verilmesinde iddia yeterli bulunmaktadır. Bu nedenle daha sonra faydalı modele itiraz ve mahkemeler aracılığıyla hükümsüz kılınmasının talep edilmesi yollarıyla faydalı model başvurusunun reddedilmesi veyahut belgenin ortadan kaldırılması söz konusu olabilecektir.

Your Comment:

Diğer Makalelerimiz

kesinlesmeden_icraya_konulamayan_ilamlar

22

Oca
İcra İflas Hukuku

Kesinleşmeden İcraya Konulamayan İlamlar

Türk hukukunda, mahkemelerce verilen ilamlar, verildikleri andan itibaren icra etkisine sahiptir; dolayısıyla mahkeme kararlarının kesinleşmemiş olması kararın yerine getirilmesini önlemez. Ancak bu durumun bazı istisnaları bulunmaktadır. Nitekim Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra İflas Kanunu ve bazı özel kanun hükümleriyle, ilamın icraya konulabilmesi, kararın kesinleşmesi şartına bağlanmıştır. Kararın kesinleşmesi ile, ilk derece mahkemesi kararının kanun yolu denetimden geçerek veya […]

business man financial inspector and secretary making report, ca

08

Oca
İdare Hukuku

İdarenin Mali Sorumluluğu

Hukukun egemen olduğu bir toplumda idare tarafından gerçekleştirilen işlem ve eylemlerin hukuka uygun olduğu varsayılır. Aksi durumlarda ise idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden doğan zararlı sonuçlar iptal davaları yolu ile ortadan kaldırılır. İdarenin hukuka aykırı bu faaliyetleri nedeniyle toplumdaki bireylerin maddi ve manevi bir zarara uğraması halinde bu zararları karşılaması gerekmektedir. Kamu gücünü elinde bulunduran üstün[…]