Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları

Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK) ve Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği (EHSTHY) ile elektronik haberleşme sektöründe tüketicinin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik çeşitli hükümler getirilmiştir.

Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketiciler asgarî olarak aşağıda sıralanan haklara sahiptir;

 • Benzer konumdaki tüketicilerin hizmetlere eşit şartlarda erişebilme ve ayrım gözetmeyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma hakkı,
 • Tüketicilerin elektronik haberleşme hizmetine abone olurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle sözleşme yapma hakkı,
 • Abonelerin kişisel verilerinin kamuya açık rehberlerde yer alıp almamasını talep etme hakkı,
 • Rehbere ayrım gözetilmeksizin kaydolma ve rehber hizmetinden ücretli ve/veya ücretsiz yararlanma hakkı,
 • Acil arama hizmetleri hakkında bilgilendirilme ve bu hizmetlere ücretsiz erişebilme hakkı,
 • Abonelerin ayrıntılı fatura talep edebilme hakkı,
 • İşletmecinin sunacağı elektronik haberleşme hizmetinin kapsamı hakkında bilgi alabilme hakkı,
 • Abonelere sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler/kampanyalar konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı ile tarifelerdeki/kampanyalardaki değişiklikler yürürlüğe girmeden önce bilgilendirilme hakkı,
 • Abonelerin katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri de dâhil olmak üzere kısa mesaj, müşteri hizmetleri, internet ve benzeri yöntemlerle katıldıkları tarife, kampanya ve benzeri kapsamda sunulan tüm hizmetlerden başvurduğu yöntem ya da basit bir yöntem ile vazgeçme hakkı,
 • Arızaların giderilmesinde, benzer konumdaki tüketiciler arasında ayrım gözetmeme temelinde bir uygulamayı talep etme hakkı,
 • Uluslararası standartlar ile Kurumun belirleyeceği standartlara uygun kalitede hizmetten yararlanma hakkı.

Elektronik Haberleşme Kanunu’nda eşit hizmet alabilme hakkı düzenlenmiş olup ilgili kanun uyarınca işletmeciler, sağladıkları elektronik haberleşme hizmetlerini benzer konumdaki tüketici ve son kullanıcılara eşit koşullarda ve ayrım gözetmeden sunmakla yükümlüdür.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği uyarınca ise işletmecilerin, kampanya şartları, süresi, hedef kitlesi ve benzeri hususlar hakkında tüketicileri anlaşılabilir ve açık bir şekilde ayrıntılı olarak bilgilendirmekle yükümlü olduğu belirtilmektedir.

Sonuç olarak hem Elektronik Haberleşme Kanunu hem de Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği tüketici hakları daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde korunarak elektronik haberleşme sektöründe ortaya çıkan sorunlara, mümkün olduğunca tüketici menfaatleri ön planda tutularak çözümler üretilmesini amaçlamaktadır.

Your Comment:

Diğer Makalelerimiz

business man financial inspector and secretary making report, ca

08

Oca
İdare Hukuku

İdarenin Mali Sorumluluğu

Hukukun egemen olduğu bir toplumda idare tarafından gerçekleştirilen işlem ve eylemlerin hukuka uygun olduğu varsayılır. Aksi durumlarda ise idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden doğan zararlı sonuçlar iptal davaları yolu ile ortadan kaldırılır. İdarenin hukuka aykırı bu faaliyetleri nedeniyle toplumdaki bireylerin maddi ve manevi bir zarara uğraması halinde bu zararları karşılaması gerekmektedir. Kamu gücünü elinde bulunduran üstün […]

franchising_sozlesmesi_

25

Ara
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Franchising Sözleşmesi

Franchising sözleşmesi doktrinde ve Yargıtay kararlarında farklı tanımlarla karşımıza çıkmaktadır. En genel anlamıyla franchising, başarılı bir markanın isim hakkının (lisansının) kullanılmasıdır. Genel olarak franchising sözleşmesi, franchise alanın (franchisee), franchise verene (franchisor) ödemeyi üstlendiği bir bedel ve franchise sistemine dâhil olarak, sistemin konusu olan ürün ya da hizmetin sürümünü, yine sistemin kuralları doğrultusunda sağlaması karşılığında, franchise verenin, franchise[…]